Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Knihovní řád

Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti. Za děti do 15ti let nesou odpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoli změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo knihovně způsobil škodu, kterou neuhradil.

Výpůjční služba

 • Výpůjční služba je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpujční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Při nedodržení výpůjční lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku)
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit. 

Přístup na internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s internetem, řídit se jeho ustanovením a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagující rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, ktré jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.

 

TOPlist